Nationell arbetsgrupp för statistikinsamling kring kliniska studier

Basuppdraget är att i enlighet med ett överenskommet minimalt dataset (definierade parametrar) samla indata över pågående kliniska studier. Resultaten kan användas för att tillgodose olika intressenters kunskaps- och informationsbehov både regionalt och nationellt.
Planerade aktiviteter för de regionala noderna:

  • Att samla in data över pågående studier 2019 inom uppdragsforskning för läkemedelsprövningar och medicinteknik enligt ett minimalt dataset samt de studier som får finansiering från kommittén för klinisk behandlingsforskning.
  • Att explorativt undersöka befintliga publika datakällor exempelvis nya elektroniska ansökan till Etikprövningsmyndigheten, ClinicalTrials.gov samt till nya EudraCT-Webbportalen. Detta för att utröna vilken information som vi kan nyttja för att
    komplettera och förbättra insamlingen av data över pågående kliniska studier.
  • Omvärldsanalys för att identifiera olika intressenters planerade insamling av klinisk data för att underlätta framtagandet av en strategisk plan samt undersöka behovet av en referensgrupp.

För information om Forum Mellansveriges process för att samla in data inom samtliga studietyper Läs mer här.
Uppdragsbeskrivning